دوره و شماره: دوره 20، شماره 44، دین و فرهنگ و ارتباطات، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-208 
2. بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از دیدگاه فقه امامیه

صفحه 45-71

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ محمدحسن حائری یزدی؛ محمدتقی فخلعی


3. رابطۀ هویت دینی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

صفحه 73-99

وحید قاسمی؛ صمد عدلی‌پور؛ سید احمد میرمحمدتبار دیوکلائی