دوره و شماره: دوره 17، 37-38 - شماره پیاپی 37، دین و ارتباطات، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-208 
7. دانش ارتباطات و چالش هویت

صفحه 169-196

ابراهیم فیاض؛ مهدی یوسفی