دوره و شماره: دوره 16، 35-36 - شماره پیاپی 35، دین و فرهنگ و ارتباطات، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-188