دوره و شماره: دوره 15، شماره 34، دین و ارتباطات، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-176