اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدهادی همایون

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات استاد یار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

mahdaviisu.ac.ir
021-88094913

سردبیر

دکتر حسن بشیر

ارتباطات بین‌الملل استاد دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

bashirisu.ac.ir
021-88094913

اعضای هیات تحریریه

دکتر تقی آزاد ارمکی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

social.ut.ac.ir/members/tazad
tazadut.ac.ir
021-61117892

حسن بشیر

ارتباطات بین‌الملل استاد دانشگاه امام صادق(ع)

www.hbashir.blogsky.com/
drhbashir100gmail.com

دکتر سعیدرضا عاملی

جامعه شناسی ارتباطات استاد، دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان

fws.ut.ac.ir/rtl/Biogeraphy.aspx?From=Groups&Id=112&GId=100&LanId=1
ssameliut.ac.ir
021-88630931

دکتر رضا اکبری

الهیات، فلسفه و کلام استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و الهیات

www.isu.ac.ir/farsi/academics/theology/Dr-Akbari.htm
r.akbariisu.ac.ir
021-88094001

دکتر مهدی محسنیان راد

جامعه شناسی و ارتباطات استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

iscc.isu.ac.ir/Dr-Mohseniyan.htm
mohsenianradyahoo.com
021-88094913

دکتر ناصر باهنر

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

www.nbahonar.com
nbahonargmail.com
021-88094913

دکتر سید حسن حسینی سروری

الهیات، فلسفه و کلام اسلامی دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم

hoseinihsharif.edu
021-66022718

دکتر مسعود کوثری

جامعه شناسی و ارتباطات دانشیار، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

social.ut.ac.ir/members/mkousari
mkousariut.ac.ir
021-88024936

دکتر محمد هادی همایون

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

iscc.isu.ac.ir/Dr-Homayoon.htm
homayoonisu.ac.ir
021-88094913

دکتر محمود تقی زاده داوری

جامعه شناسی دین دانشیار، دانشگاه قم

davarishistu.org

دکتر محسن الویری

تاریخ و تمدن دانشیار، دانشگاه باقرالعلوم

alvirimgmail.com
0251-2136517

مدیر داخلی

دکتر محمدحسین شعاعی

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات استادیار، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات؛ دانشگاه امام صادق (ع) - تهران - ایران

mhshoaee1392gmail.com
021-88094913
0000-0001-9701-3585