دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 54، دین و ارتباطات، پاییز و زمستان 1397 
5. هنجارهای مرتبط با پیامبران در سه کتاب مقدس

صفحه 141-193

مهدی محسنیان راد؛ محمد هادی همایون