دوره و شماره: دوره 18، شماره 40، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-228