بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابایی مجرد، حسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • بیات، مرتضی [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • باقری، سعید [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
 • باقری، شهلا [1] دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
 • باقری فرد، محمد حسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • باهنر، ناصر [1] استادیار دانشکدة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع) دانشگاه امام صادق (ع)
 • باهنر، ناصر [1] دانشیار رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
 • باهنر، ناصر [1] دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
 • باهنر، ناصر [1] دانشیار فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
 • بیچرانلو، عبدالله [1] استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • بخشی، حامد [1] عضو هیئت علمی و استادیار جهاد دانشگاهی مشهد
 • بدره، محسن [1] کارشناس ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
 • بدره، محسن [1] کارشناس ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)دانشگاه امام صادق (ع)
 • برزویی، محمد رضا [1] استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
 • برزویی، محمد رضا [1] کارشناس ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)
 • برهان، رضا [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بیژنی، مهدی [1] دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا در دانشگاه آیت الله حائری میبد یزد
 • بشیر، حسن [1] استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
 • بشیر، حسن [1] استاد رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع
 • بشیر، حسن [1] دانشیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)
 • بشیر، حسن [2] دانشیار رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
 • بشیر، حسن [1] استاد جامعه‌شناسی ارتباطات بین‌الملل- دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
 • بشیر، حسن [1] استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
 • بشیر، حسن [1] دانشیار دانشکدة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)
 • بشیر، حسن [1] دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)
 • بشیر، حسن [1] دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)
 • بشیر، حسن [1] استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
 • بصیری، بتول [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان
 • بیگدلی، مینو [1] کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نور
 • بهجت پور، عبدالکریم [1] دکترای علوم قرآنی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • بهرامپور، شعبانعلی [1] دانشجوی دکتری دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
 • بهزادنسب، محمد امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

پ

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

 • غیاثی، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)
 • غلامی، علی [1] دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

ف

ق

ک

گ

ل

 • لبخندق، محسن [1] دکترای فرهنگ و ارتباطات، هیئت علمی پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • لطیفی، میثم [1] دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

م

ن

ه

ی